به نام خدا

*مردم ما چادر را انتخاب كرده‌اند. البته ما هیچ وقت نگفتیم كه «حتماً چادر باشد، و غیرچادر نباشد.» گفتیم كه «چادر بهتر از حجابهاى دیگر است.» ولى زنان ما مى‌خواهند حجاب خودشان را حفظ كنند. چادر را هم دوست دارند. چادر، لباس ملى ماست. چادر، پیش از آن‌كه یك حجاب اسلامى باشد، یك حجاب ایرانى است. مال مردم ما و لباس ملى ماست.(مهرماه 73)


*خانمها خیلى باید مراقبت كنند مسئله‌ى حجاب را، مسئله‌ى عفاف را؛ وظیفه‌ى آنهاست، افتخار آنهاست، شخصیت آنهاست.(اردیبهشت ماه 91)


*حجاب مایه‌ى تشخص و آزادى زن است؛ برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه‌ى مادیگرایان، مایه‌ى اسارت زن نیست. زن با برداشتن حجابهاى خود، با عریان كردن آن چیزى كه خداى متعال و طبیعت پنهان بودن آن را از او خواسته، خودش را كوچك میكند، خودش را سبك میكند، خودش را كم‌ارزش میكند. حجاب وقار است، متانت است، ارزشگذارى زن است، سنگین شدن كفه‌ى آبرو و احترام اوست؛ این را باید خیلى قدر دانست و از اسلام باید به خاطر مسئله‌ى حجاب تشكر كرد؛ این جزو نعمتهاى الهى است.(اردیبهشت ماه 91)


*حجاب، ارزشى است منطبق با طبیعت انسان.(اسفندماه 77)


*مسأله‌ى حجاب، مسأله‌یى است كه اگرچه مقدمه‌یى است براى چیزهاى بالاتر، اما خود یك مسأله‌ى ارزشى است. ما كه روى حجاب این‌قدر مقیدیم، به خاطر این است كه حفظ حجاب به زن كمك مى‌كند تا بتواند به آن رتبه‌ى معنوى عالى خود برسد و دچار آن لغزشگاههاى بسیار لغزنده‌یى كه سر راهش قرار داده‌اند، نشود.(دی ماه 70)


*باید توجه كنید كه هیچ بحثى در این زمینه‌هاى مربوط به پوشش زن، از هجوم تبلیغاتى غرب متأثر نباشد؛ اگر متأثر از آن شد، خراب خواهد شد. مثلاً بیاییم با خودمان فكر كنیم كه حجاب داشته باشیم، اما چادر نباشد؛ این فكر غلطى است. نه این‌كه من بخواهم بگویم چادر، نوع منحصر است؛ نه، من مى‌گویم چادر بهترین نوع حجاب است؛ یك نشانه‌ى ملى ماست؛ هیچ اشكالى هم ندارد؛ هیچ منافاتى با هیچ نوع تحركى هم در زن ندارد. اگر واقعاً بناى تحرك و كار اجتماعى و كار سیاسى و كار فكرى باشد، لباس رسمى زن مى‌تواند چادر باشد و - همان‌طور كه عرض كردم - چادر بهترین نوع حجاب است.(دی ماه 70)


*مسأله‌ى حجاب، به معناى منزوى كردن زن نیست. اگر كسى چنین برداشتى از حجاب داشته باشد، برداشتش كاملاً غلط و انحرافى است.(دی ماه 68)


*مسأله‌ى حجاب، به معناى جلوگیرى از اختلاط و آمیزش بى‌قیدوشرط زن و مرد در جامعه است.(دی ماه 68)


*ما حجاب را لباس «مشاركت اجتماعى» زنان مى‌دانیم و اگر نباشد، واقعاً در عرصه اجتماع، مشكل داریم و واقعاً هیچ‌وقت احساس نكرده‌ایم كه این براى ما سختى و مشكلى به وجود آورده است. ما با داشتن حجاب، احساس راحتى خیلى بیشترى مى‌كنیم.(مهر ماه 77)


*حجاب، یكى از وسایل امنیت است. با حجاب زنِ مسلمان، هم خود زنِ مسلمان امنیت پیدا مى‌كند و هم مردان مسلمان امنیت پیدا مى‌كنند.(اسفند ماه 75)


*حجاب، تكریم آن كسى است كه در حجاب است. حجاب زن، تكریم زن است.(دی ماه 86)


*در ایران باستانى زنهاى اعیان و اشراف و رؤسا همه باحجاب بودند؛ زنهاى افراد پائین و طبقات پست، نه، بى‌حجاب هم مى‌آمدند؛ مانعى هم نبود. اسلام آمد این تبعیض را گذاشت كنار، گفت نخیر، زن باید باحجاب باشد؛ یعنى این تكریم مال همه‌ى زنان است.(دی ماه 86)


*ما زن را به عفّت، به عصمت، به حجاب، به عدم اختلاط و آمیزش بى‌حد و مرز میان زن و مرد، به حفظ كرامت انسانى، به آرایش نكردن در مقابل مرد بیگانه - براى آن‌كه چشم او لذّت نبرد - دعوت مى‌كنیم.(آذر ماه 71)


*در محیط دانشگاهها، خانمهاى دانشجو و استاد باید بكوشند روحیه و فرهنگ اسلامى را ترویج كنند. اجازه ندهید به كسانى - اگر خداى نكرده در دانشگاههاى كشور هستند - كه نسبت به حجاب اسلامى یا زنان و دانشجویان دخترِ مسلمان بى‌احترامى كنند. اجازه ندهید كه اینها بتوانند افكار فاسد را منتشر كنند.(آذرماه71)


*اگر شما آقا، محرم و نامحرم را رعایت نكردید، اگر دوستِ جنس مخالف پیدا كردید، اگر با همه گرم گرفتید، اگر حجاب رعایت نشد، اگر صد جور زن با آرایشهای گوناگون در مقابل شما رژه رفتند؛ و نیز اگر شما خانم، هرجا یك مرد چنین و چنانی را دیدید و به او خیره شدید و نگاه كردید و چه و چه كردید، نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود كه همسر خودت از نظر تو دیگر آن جاذبه یی را كه محبت ایجاد كند، نخواهد داشت. همسر شما هر كس هم كه باشد، ولو حضرت یوسف، بعد از یك ماه یواش یواش عادی میشود. حضرت یوسف هم اولش خیلی برجسته است؛ زلیخا هم اولش خیلی برجسته است؛ اما بعد یواش یواش عادی میشود؛ ولی آن بیرونی نو است.(خرداد ماه83)


*برداشتن حجاب، مقدمه‌اى براى برداشتن عفت بود؛ براى برداشتن حیا در جامعه‌ى اسلامى بود؛ براى سرگرم كردن مردم به عامل بسیار قوى و نیرومند جنسى بود؛ براى اینكه از همه‌ى كارهاى دیگر بمانند؛ و یك مدتى هم موفق شدند، اما ایمان عمیق ملت ایران نگذاشت.(دی ماه86)


*عفّت در زن، وسیله‌اى براى تعالى و تكریم شخصیت زن در چشم دیگران، حتّى در چشم خودِ مردان شهوتران و بى‌بندوبار است. عفّت زن، مایه احترام و شخصیت اوست. این مسأله حجاب و مَحرم و نامَحرم و نگاه كردن و نگاه نكردن، همه به خاطر این است كه قضیه عفاف در این بین سالم نگهداشته شود.(مهرماه 76)


*سیاست راهبردىِ اساسىِ بنیانى غرب بر عرضه شدن و هرزه شدن زن است و حجاب مخالف آن است.(خرداد ماه90)


*ما در مورد خانمها، حجاب و آن حفاظ زنانه را - كه در واقع احترام به زن است - مظهر تقوا مى‌دانیم.(بهمن77)


*نگاه عمومى به زن كه در فرهنگ غربى نهادینه شده، نگاه غلطى است؛ نگاه ابزارى است، نگاه اهانت‌آمیز است. از نظر غرب، علت اینكه شما نباید توى چادر باشید، نباید حجاب داشته باشید، این نیست كه آزاد باشید. شما دارید میگوئید من با حجاب هم آزادى دارم. او چیز دیگرى مورد نظرش است؛ زن را براى نوازش چشم مرد، براى بهره‌ورى نامشروع مرد، میخواهند به شكل خاصى در جامعه ظاهر بشود. این، بزرگترین اهانت به زن است؛ حالا ولو با چندین لفّاف تعارف‌آمیز این را بپوشانند و اسمهاى دیگرى رویش بگذارند.(مهرماه 88)


*اگر در جهت ایجاد حجاب، یك ذره نسبت به لباس افراد این جوامع تعرض بشود، همه‏ى دنیا را غوغا برمى‏دارد؛ ولى اگر در جهت كشف حجاب، به لباس كسى تعرض بشود، یك‏صدم آن در دنیا غوغا نمى‏شود!(مهرماه69)


*عظمت زن به این نیست كه بتواند چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب كند؛ این افتخارى براى یك زن نیست؛ این تجلیل زن نیست؛ این تحقیر زن است. عظمت زن آن است كه بتواند حجب و حیا و عفاف زنانه را كه خدا در جبلّت زن ودیعه نهاده است، حفظ كند؛ این را بیامیزد با عزت مؤمنانه؛ این را بیامیزد با احساس تكلیف و وظیفه؛(اردیبهشت ماه 82)


*هر حركتى كه براى دفاع از زنان انجام مى‌گیرد، باید ركن اصلى آن رعایت عفاف زن باشد.(مهر ماه 76)


*عفّت در زن، وسیله‌اى براى تعالى و تكریم شخصیت زن در چشم دیگران، حتّى در چشم خودِ مردان شهوتران و بى‌بندوبار است. عفّت زن، مایه احترام و شخصیت اوست. این مسأله حجاب و مَحرم و نامَحرم و نگاه كردن و نگاه نكردن، همه به خاطر این است كه قضیه عفاف در این بین سالم نگهداشته شود.(مهر ماه 76)تاریخ : دوشنبه 2 دی 1398 | 01:12 ب.ظ | نویسنده : کانون عفاف و حجاب | نظرات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic